Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zwołuje
zebranie sprawozdawcze-wyborcze, które odbędzie się
31 maja 2011 r. o godz. 17.30
w siedzibie Liceum przy ul. Bukowej 1.

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
 3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2010 r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2010r.
 10. Podjęcie uchwały w/s zmian w Statucie.
 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych Członków.
 12. Podjęcie uchwały o utracie członkostwa przez niektórych Członków Stowarzyszenia.
 13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 14. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie Zebrania

Zobacz również