Zebranie sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zaprasza
na coroczne zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się
20 maja 2010 r. o godz. 17.30
w siedzibie Liceum przy ul. Bukowej 1.

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, protokolanta zebrania, przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za miniony okres.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  6. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
  7. Sprawozdanie finansowe za 2009r.
  8. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków i skreśleniu osób, które utraciły prawa członkowskie.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamkniecie zebrania.

Zobacz również