Zebranie sprawozdawczo – wyborcze SALO 2023

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz.17:30

Zebranie odbędzie się w siedzibie Liceum przy ul. Bukowej 2C w galerii „ Obok”.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta.
 2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie  Zarządu Stowarzyszenia za 2022 r.
 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
 5. Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2022.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków i skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Zobacz również