Walne zebranie sprawozdawcze SALO 2018

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zwołuje
w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 17.30
Zebranie Sprawozdawcze.Zebranie odbędzie się w siedzibie Liceum
w szkolnej galerii „Obok” przy ul. Bukowej 1.

 1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r.
 4. Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.
 8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
 10. Podjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Zobacz również