Walne zebranie SALO 2020

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zaprasza na zebranie sprawozdawczo- wyborcze,
które odbędzie się
w dniu 21 czerwca 2021 r. o godzinie 17.30

Zebranie odbędzie się w siedzibie Liceum przy ulicy Bukowej 2C w galerii „Obok”.

 1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 2. Przedstawienie i przegłosowania porządku obrad.
 3. Sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r.
 8. Głosownie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków i skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Zobacz również