Walne zebranie SALO 2019

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zwołuje
w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 17.30
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Liceum przy ul. Bukowej 1 w galerii „Obok”.

 1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2018 r.
 4. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2018 r.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Zobacz również