Walne zebranie 2013

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zwołuje w dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 17.30
w siedzibie Liceum przy ul. Bukowej 1
Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze.

 1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
 2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2012 r.
 4. Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2012 r.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych Członków.
 10. Podjęcie uchwały o utracie członkostwa przez niektórych Członków Stowarzyszenia.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Zebrania

Zobacz również