Statut Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
z siedzibą w Wejherowie

Rozdział I
Przepisy ogólne. Cele stowarzyszenia.

§ 1.
Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104, zm. 1990r. nr 14 poz. 86)

§ 2.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wejherowie.
Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może prowadzić odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego, oraz działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji zadań statutowych. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 4.
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także wspieranie takiej działalności na rzecz ogółu społeczności oraz integracja absolwentów i sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Działalność Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz członków Stowarzyszenia oraz wszelkich innych osób.

§ 6.
Cele wymienione w § 5 Stowarzyszenie ma zamiar realizować poprzez:
– organizowanie spotkań i zjazdów absolwentów,
– prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych,
– zabieganie o moralne i materialne wsparcie działalności szkoły poprzez osoby i instytucje będące jej sympatykami,
– organizowanie pracy społecznej członków i sympatyków na rzecz przedsięwzięć statutowych Stowarzyszenia,
– współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami społecznymi.

§ 7.
Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba, która identyfikuje się z jego celami i wystąpi do Zarządu z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków.

§ 8.
Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
Członkami Stowarzyszenia mogą być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 9.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia mają następujące prawa i obowiązki:
a. Korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczą we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
c. zachowują prawo wystąpienia ze Stowarzyszenia,
d. mają obowiązek przestrzegania i realizacji uchwał władz Stowarzyszenia,
e. mają obowiązek bieżącego opłacania składek członkowskich.
Członkowie wspierający Stowarzyszenie posiadają prawa i obowiązki wymienione w ust.1 z wyłączeniem pkt. „a”, natomiast na Walnym Zebraniu Członków uczestniczą jedynie z głosem doradczym.

§ 11.
Członkostwo wygasa przez:
– śmierć członka,
– wystąpienie ze Stowarzyszenia,
– wykluczenie uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Wykluczenie z członkostwa może nastąpić, jeżeli członek przez okres co najmniej 12-tu miesięcy kalendarzowych nie bierze żadnego udziału w działalności Stowarzyszenia, bądź nie przestrzega obowiązków wymienionych w § 10 lit. „d” lub lit. „e” Statutu.

Rozdział II
Władze Stowarzyszenia.

§ 12.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 13.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy wybór:
Zarządu,
Komisji Rewizyjnej.

§ 14.
Do właściwości Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia, a w tym między innymi:
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– udzielanie Zarządowi absolutorium za każdy rok działalności,
– uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
– decydowanie o podjęciu bądź zaprzestaniu działalności gospodarczej,
– uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
– uchwalanie wysokości składek członkowskich,
– podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,
– podejmowanie uchwał o zmianie Statutu bądź o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
– uchwalanie regulaminu Zarządu,
– podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia,
– podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały stwierdzającej wygaśnięcie członkostwa.

§ 15.
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie Członków w przypadku, gdy nie uczynił tego Zarząd zgodnie z treścią ustępu 3.
Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd albo Komisja Rewizyjna, jeżeli ona zwołuje Zebranie Członków.

§ 16.
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad oraz w innych sprawach, jeżeli żaden z członków Stowarzyszenia obecnych na Zebraniu Członków nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.
Walne Zebranie Członków nie może podejmować uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, jeżeli sprawy te nie były objęte porządkiem obrad.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

§ 17.
Do czasu wyboru przez Walne Zebranie Członków Przewodniczącego każdego Zebrania – Zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu w przypadku, gdy Zebranie zwołał Zarząd, bądź Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jeżeli Zebranie zwoła Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków może być każdy z członków zwyczajnych Stowarzyszenia z wyłączeniem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 18.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków:
Przewodniczącego Zarządu
Vice – Przewodniczącego Zarządu
Skarbnika Zarządu
Sekretarza Zarządu
Członka Zarządu.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu. Uchwała Zarządu może być podjęta poza posiedzeniem, w formie pisemnej, o ile wszyscy członkowie Zarządu są za przyjęciem uchwały.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Mandat członka zarządu stowarzyszenia wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego.

§ 19.
Do kompetencji Zarządu należy:
– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
– określanie form i prowadzenie działalności gospodarczej,
– przyjmowanie i odrzucanie spadków, zapisów i darowizn,
– przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu,
– przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków projektu programu działania Stowarzyszenia,
– przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do uchwalenia projektu budżetu,
– przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków propozycji wysokości składek członkowskich,
– występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami w sprawach wymienionych w § 14 ust. 10-11,
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 20.
Nie udzielenie Zarządowi przez Walne Zebranie Członków absolutorium jest równoznaczne z jego odwołaniem.
Walne Zebranie Członków może odwołać przed upływem kadencji cały Zarząd lub członka Zarządu bądź całą Komisję Rewizyjną lub członka Komisji Rewizyjnej.
W przypadku odwołania członka Zarządu bądź członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego.

§ 21.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków:
– Przewodniczącego Komisji
– Sekretarza Komisji
– Członka Komisji.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
– kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia
– kontrola działalności statutowej Stowarzyszenia
– wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
– nadzór nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
Komisja Rewizyjna nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru Zarządowi Stowarzyszenia.

Członkiem Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:
nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22.
Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
Głosowanie tajne odbywa się w sprawach dotyczących wyboru i odwołania członków organów Stowarzyszenia, oraz na wniosek członka Stowarzyszenia.
W głosowaniu jawnym w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego organu Stowarzyszenia.
Do ważności uchwał organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4 Statutu, wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków organu o terminie jego posiedzenia.

Rozdział III.
Gospodarka finansowa. Działalność gospodarcza.

§ 23.
Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
– składek członkowskich,
– darowizn, spadków i zapisów,
– ofiarności publicznej,
– odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

Działalność statutowa Stowarzyszenia może być dofinansowana ze środków budżetu Państwa i budżetu samorządów terytorialnych, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 24.
Dochody z majątku Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

§ 25.
Zarząd Stowarzyszenia może zaciągać zobowiązania w granicach określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§ 26.
Zarząd odmówi przyjęcia spadku lub zapisu o ile jest oczywiste, że pasywa spadku przewyższają jego aktywa.
Zarząd odmówi przyjęcia darowizny o ile związana ona byłaby z warunkami sprzecznymi z ideą i celami Stowarzyszenia lub mogłaby rodzić zobowiązania finansowe przewyższające wysokość wpływów związanych z tą darowizną.

§ 26 A.
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe.

§ 27.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą nie wcześniej niż po upływie miesiąca od pisemnego powiadomienia członków Stowarzyszenia o takim punkcie porządku obrad przyszłego Walnego Zebrania Członków.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga podjęcia minimum większością 2/3 głosów przy obecności na Zebraniu co najmniej 3/4 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna zawierać postanowienie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i sposobie pokrycia jego zobowiązań oraz wyznaczeniu likwidatora.

§ 28.
Statut niniejszy podlega uchwaleniu na Zebraniu Założycieli.