Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2013

Tegoroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie odbyło się 6 czerwca, tradycyjnie już w szkolnej galerii „Obok”. Zebranie miało charakter sprawozdawczy i wyborczy.

Zebraniu przewodniczył Krzysztof Matłosz, przebieg zebrania protokołowała Grażyna Faehnrich.

Pierwsza część zebrania obejmowała prezentację sprawozdań – sprawozdanie z pracy Zarządu SALO w 2012 roku przedstawiła Marzena Skrzynecka, sprawozdanie finansowe za rok 2012 omówił Krzysztof Matłosz, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zreferował Wojciech Klank.

Zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przeprowadzono wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Po ogłoszeniu wyników przez komisję skrutacyjną pracującą w składzie: Stanisława Gawłowska i Bożena Conradi, ukonstytuował się Zarząd: przewodnicząca – Marzena Skrzynecka, zastępca przewodniczącej – Ksenia Nowicka, sekretarz – Renata Sosińska, skarbnik – Krystyna Lisius, członek – Elwira Worzała.

Pracę Zarządu wspierać będzie Komisja Rewizyjna, którą tworzą: Joanna Cichocka, Maria Stanzecka i Wojciech Klank.

W czasie zebrania, zgodnie ze Statutem, podjęto uchwały o utracie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz o przyjęciu nowych członków.

Pani Dyrektor Liceum, Bożena Conradi, podziękowała ustępującemu Zarządowi SALO oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia za bezinteresowną pracę na rzecz społeczności szkolnej i integrację absolwentów Szkoły.

Galeria

Zobacz również

Spotkanie z Absolwentem Mariuszem Marciniakiem

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

Walne zebranie sprawozdawcze 2016