Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2011

W dniu 31 maja 2011r. w Galerii „Obok”, która mieści się w siedzibie Liceum, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W czasie zebrania kol. Marzena Skrzynecka i kol. Krzysztof Matłosz przedstawili sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Zarządu SALO za 2010 rok, natomiast kol. Wojciech Klank zapoznał zebranych z  wynikami pracy Komisji Rewizyjnej.

Działalność Zarządu SALO w minionym roku została oceniona pozytywnie przez Walne Zebranie, które udzieliło Zarządowi absolutorium.

Zgodnie z porządkiem obrad jednogłośnie przyjęto zmiany Statutu Stowarzyszenia, które opracowała kol. Joanna Naczk.

W czasie obrad podjęto także uchwałę o przyjęciu siedmioro nowych członków oraz wykreśleniu dziewiętnastu osób, które, zgodnie z § 11 Statutu, utraciły prawa członkowskie.

Dyrektor Szkoły, pani Bożena Conradi podziękowała ustępującemu Zarządowi SALO za bezinteresowną pracę na rzecz społeczności Liceum.

Przewodnicząca Zarządu, kol. Marzena Skrzynecka, wyraziła wdzięczność za wszelkie wsparcie działalności Zarządu Stowarzyszenia, szczególnie za pomoc w organizacji spotkań absolwentów koleżankom i kolegom: Joannie Cichockiej, Grażynie i Jarosławowi Grzymałom, Ewie i Mieczysławowi Hoppe, Renacie Sosińskiej i Jarosławowi Wiżyn-Jastrzębskiemu oraz Radosławowi Brunke za opiekę nad stroną internetową SALO.

Szczególne podziękowania otrzymał kol. Krzysztof Matłosz, który przez dziesięć lat perfekcyjnie i z anielską cierpliwością opiekował się finansami SALO.

(Z przykrością, ale i zrozumieniem, odnotowujemy fakt, że kol. Krzysztof nie wyraził zgody na kandydowanie w wyborach władz Stowarzyszenia).

W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowe władze Stowarzyszenia.

Do Zarządu SALO zostali wybrani: Katarzyna Głębocka, Maria Kokoszka, Krystyna Lisius, Halina Rudzińska, Marzena Skrzynecka. Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie: Joanna Cichocka, Wojciech Klank, Maria Stanzecka.

Na tym obrady zakończono.

Galeria

Zobacz również

Spotkanie z Absolwentem Mariuszem Marciniakiem

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

Walne zebranie sprawozdawcze 2016