Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2013

Tegoroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie odbyło się 6 czerwca, tradycyjnie już w szkolnej galerii "Obok". Zebranie miało charakter sprawozdawczy i wyborczy.

Zebraniu przewodniczył Krzysztof Matłosz, przebieg zebrania protokołowała Grażyna Faehnrich.

Pierwsza część zebrania obejmowała prezentację sprawozdań - sprawozdanie z pracy Zarządu SALO w 2012 roku przedstawiła Marzena Skrzynecka, sprawozdanie finansowe za rok 2012 omówił Krzysztof Matłosz, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zreferował Wojciech Klank.

Zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przeprowadzono wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Po ogłoszeniu wyników przez komisję skrutacyjną pracującą w składzie: Stanisława Gawłowska i Bożena Conradi, ukonstytuował się Zarząd: przewodnicząca - Marzena Skrzynecka, zastępca przewodniczącej - Ksenia Nowicka, sekretarz - Renata Sosińska, skarbnik - Krystyna Lisius, członek - Elwira Worzała.

Pracę Zarządu wspierać będzie Komisja Rewizyjna, którą tworzą: Joanna Cichocka, Maria Stanzecka i Wojciech Klank.

W czasie zebrania, zgodnie ze Statutem, podjęto uchwały o utracie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz o przyjęciu nowych członków.

Pani Dyrektor Liceum, Bożena Conradi, podziękowała ustępującemu Zarządowi SALO oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia za bezinteresowną pracę na rzecz społeczności szkolnej i integrację absolwentów Szkoły.


WRÓĆ

Najnowsze aktualności

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SALO 2021

WALNE ZEBRANIE SALO 2020

POŻEGNANIE ŚP. WOJCIECHA KLANKA

czytaj więcej ...